UPOZORNĚNÍ: Provoz e-školy bude k 30. 6. 2018 ukončen.
www.ssps.cz

Tato webov� aplikace vznikla v roce 2003 proto, aby se zv��ila obliba pr�ce s po��ta�em a internetem ve v�uce.

Vznikl d�ky podpo�e Ministerstva �kolstv�, od kter�ho na�e �kola z�skala grant na realizaci projektu s p�isp�n�m Magistr�tu hlavn�ho m�sta Prahy.

Na vytvo�en� se pod�leli u�itel� Sm�chovsk� st�edn� pr�myslov� �koly.

V roce 2012 pro�el syst�m �pravou programov�ho k�du p�i zachov�n� st�vaj�c� funk�nosti, aby mohl b�t provozov�n i nad�le. D�kujeme za podporu MHMP.

Popis projektu:

Projekt obsahuje datab�zi ot�zek ze v�ech mo�n�ch obor�. Do datab�ze ot�zek mohou p�isp�vat v�echny �koly, kter� projev� z�jem st�t se �leny tohoto projektu a na opl�tku mohou neomezen� vyu��vat ji� existuj�c� datab�zi v�ech ot�zek.

Z t�chto ot�zek jsou sestavov�ny testy, kter� jsou bu� ve�ejn� p��stupn�, nebo jsou p��stupn� jen p�ihl�en�m zaregistrovan�m �len�m.

Ve�ejn� testy slou�� k v�uce nebo dom�c� p��prav� student�.

Neve�ejn� testy pro registrovan� �leny slou�� jako zku�ebn� testy, jejich� v�sledky se ukl�daj� do datab�ze a lze je i zp�tn� rekonstruovat.

V neve�ejn� ��sti jsou p��stupn� i v�echny testy ve�ejn�, av�ak v�sledky t�chto test� jsou zaznamen�v�ny a mohou slou�it u�itel�m k obecn�mu p�ehledu o znalostech ��k�, p��padn� i o jejich aktivit� p�i dom�c� p��prav�.

Ze v�ech ot�zek mohou u�itel� sestavovat testy, kter� mohou bu� tisknout, nebo zadat sv�m student�m pomoc� po��ta�e p�es internet.

Podrobn�j�� informace o syst�mu pro z�jemce o vstup do tohoto projektu
P�ejeme v�m, aby se v�m s na�� E-�kolou pracovalo p��jemn� a aby v�m p�inesla pou�en� i pobaven�.
U�itel� SSP�
Pokud naraz�te na n�jak� probl�m nebo budete pot�ebovat poradit jak pracovat s aplikac�, kontaktujte administr�tora projektu
 
 
 Smchovsk stedn prmyslov kola, Preslova 25, 150 21 Praha 5 546 236 pstup © IVAHO 2003 - 2019